ACATIST LA ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI (2 FEBRUARIE)

ACATIST LA ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI (2 FEBRUARIE)

CONDACUL 1

Cel Ce este mai înainte de început cu Tatăl şi cu Duhul pe scaunul slavei şezător Se acoperă în chip minunat cu smeritul trup omenesc dăruit de Fecioara Preacurată şi de sub cerul veşniciei vine sub acoperişul timpului, ca să Se arate ca Prunc în templul Domnului dreptului Simeon în al cărui templu al inimii mai dinainte locuia, primind neîncetate cântări de: Aliluia !

ICOSUL 1

Glasul Duhului auzind dreptul Simeon în urechile inimii sale cu paşi grăbiţi a alergat în întâmpinarea Ta, Dătătorule al binecuvântării, şi în braţele sale purtându-Te pe Tine, Cel Ce tot pământul ţii în mâna Ta dumnezeiască, a slobozit glas de mulţumire; şi noi, ridicând mâinile la rugăciune, cerem mare mila Ta şi Îţi cântăm cu glasuri smerite aşa :

Slavă Ţie, Iisuse, Soare al slavei mai presus de minte;
Slavă Ţie, Iisuse, Lumina negrăită de pe cerul inimii dreptului Simeon;
Slavă Ţie, Iisuse, Înfricoşătoare vedere celui ce aştepta mântuirea;
Slavă Ţie, Iisuse, Chemarea Cea tainică a bătrânului prin glasul Duhului;
Slavă Ţie, Iisuse, că lui Israel celui îmbătrânit în păcat ai venit să-i dai mântuire ;
Slavă Ţie, Iisuse, Înnoirea sufletelor căzute demult, prin pocăinţă;
Slavă Ţie, Iisuse, Mângâierea nădejdii dreptului Simeon;
Slavă Ţie, Iisuse, Arătarea minunată în templul Tatălui;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai primit a fi purtat de mâinile robului;
Slavă Ţie, Iisuse, Împăratul Cel preaslăvit a toată suflarea;
Slavă Ţie, Iisuse, Bucuria tainică a bătrânului credincios;
Slavă Ţie, Iisuse, Cel Necuprins, că te-ai lăsat cuprins de braţele dreptului;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 2

Hristoase, Dumnezeule, sfinţit-ai pântecele tinerei Fecioare şi mâinile bătrânului Simeon, Cel Ce primeşti atingerea aripilor de heruvimi şi cântarea serafimilor, împreună cu care noi, cei prunci în înţelepciunea minţii şi îmbătrâniţi în păcate, Îţi aducem cântarea: Aliluia !

ICOSUL 2

O, minune mai presus de minune ! Cel vechi de zile, Care locuieşte în temple nefăcute de mână omenească Se arată ca un Prunc în templu şi pleacă gândurile tuturor celor îmbătrâniţi în temniţa răutăţii a-L lăuda pe El aşa :

Slavă Ţie, Iisuse, că sub negura anilor Te-ai ascuns;
Slavă Ţie, Iisuse, că Prunc te-ai făcut pentru omul nesporit în virtute;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai luat asupra-Ţi povara neputinţelor noastre;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să sfinţeşti templul făcut de mâini omeneşti;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai strălucit ca Un Soare în lăcaşul dăruit Ţie;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să risipeşti noaptea cea lungă a patimilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că îndreptezi gândurile noastre spre răsăritul vieţii veşnice;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să scoţi pe Adam din temniţa iadului;
Slavă Ţie, Iisuse, Mângâierea lui Israel Cea dăruită de Tatăl;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai înmulţit bucuria bătrânului ce Te aştepta cu dor;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te porţi pe aripile gândurilor smerite ale oamenilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că scaun smerit Ţi-ai gătit pe pământ din mâinile bătrâneşti;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 3

Cel Ce cu stele a încununat noaptea şi a pus soarelui hotar la apus Se arată ca Un Soare al dreptăţii, împărtăşind veşnică lumină celor ce-I aduc razele cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 3

Deschisu-s-a gura bătrânului Simeon spre a lăuda pe Cel Ce dă gură şi înţelepciune celor ce-L mărturisesc pe El şi templul s-a umplut de mireasma cuvintelor lui, împreună cu care şi noi aducem Cuvântului tămâia cântărilor acestora:

Slavă Ţie, Iisuse, că înţelepciune ai pus în gura bătrânului spre luminarea tuturor;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai mişcat prin Duhul inima cea nevinovată a dreptului;
Slavă Ţie, Iisuse, că duhul proorociei ai turnat peste alesul Tău;
Iisuse, că şi pe dreapta Ana ai arătat-o vas al înţelepciunii Tale;
Slavă Ţie, Iisuse, că îndreptezi cărările gândurilor omeneşti;
Slavă Ţie, Iisuse, Cel Ce dai înţelepciune celor smeriţi;
Slavă Ţie, Iisuse, că primeşti smeritele gânduri omeneşti;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai strălucit ca Un Prunc, arătându-ne chipul nevinovăţiei;
Slavă Ţie, Iisuse, că în mijlocul poporul Te-ai arătat, aducând vestea mântuirii ;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai slobozit din legătura trupului pe cel binecuvântat;
Slavă Ţie, Iisuse, că somn dulce ai dăruit celui ce aştepta şi învierea;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să ridici pe toţi la viaţă;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 4

Venit-a bătrânul cel împovărat cu ani mulţi să ia slobozire de la Cel mai înainte de început cu Tatăl Care S-a ivit ca om sub negura vremelniciei pământeşti, de la Cel Căruia toată suflarea fără încetare Îi cântă: Aliluia !

ICOSUL 4

Umplutu-s-a de bucurie sufletul bătrânului şi ochii lui ca două stele picurau lumină privind spre Soarele slavei, Căruia aducându-I razele cuvintelor noastre Îi cântăm neîncetat:

Slavă Ţie, Iisuse, Cel Nepipăit, Ce Te-ai lăsat atins de bătrân;
Slavă Ţie, Iisuse, că sufletul de bucurie negrăită i-ai umplut;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să opreşti tânguirea lui Adam;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să ridici păcatul pricinuitor de moarte;
Slavă Ţie, Iisuse, că mântuirea ai arătat Celui Ce Te slăvea ca Dumnezeu;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să plineşti legea, ca să ne scoţi de sub legea păcatului;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai primit binecuvântările proorociţei Ana;
Slavă Ţie, Iisuse, căci cu dragoste ai căutat spre cei ce Te slăveau;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te-ai supus legii pentru Adam cel neascultător;
Slavă Ţie, Iisuse, că Prunc te-ai arătat întru bucurie ca să opreşti tânguirea Evei;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să tămăduieşti pe omul cel căzut;
Slavă Ţie, Iisuse, că ne-ai înflorit binecuvântare prin arătarea Ta;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 5

Împăratul vieţii, Cel Ce dă viaţă pruncilor în pântece, iese ca Un Prunc smerit din pântecele Fecioarei Preacurate, pe Care O arată Maică a tuturor pământenilor şi Cer mai presus de ceruri, împodobit cu stelele cântărilor de: Aliluia !

ICOSUL 5

Cel Ce are aşternut picioarelor pământul şi cu braţ înalt ridică pe cei căzuţi în adâncul greşelilor este purtat întreg de mâinile robului şi veseleşte gândul Proorociţei Ana, ceea ce împreună cu noi împleteşte cununi de laude ca acestea:

Slavă Ţie, Iisuse, Icoana văzută a frumuseţii Tatălui;
Slavă Ţie, Iisuse, căci trup omenesc ai luat pentru noi cei goi de slavă;
Slavă Ţie, Iisuse, că în braţele dreptului Te-ai purtat, Cel Ce şezi pe scaun de heruvimi;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să nimiceşti blestemul morţii;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai încununat cu pace pe cel ce nu afla odihnă până nu Te vedea;
Slavă Ţie, Iisuse, că slobozeşti pe toţi din templul trupului;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să locuieşti în templele sufletelor;
Slavă Ţie, Iisuse, că din Maică Fecioară Te-ai născut spre învierea lumii;
Slavă Ţie, Iisuse, că sânurile părinteşti nu ai părăsit;
Slavă Ţie, Iisuse, căci cu dragoste eşti purtat în braţe de Odorul fecioriei;
Slavă Ţie, Iisuse, că lumii reverşi râuri de binecuvântare;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să chemi pe Adam la viaţă;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 6

Cel Ce este Privelişte înfricoşătoare îngerilor nu se ruşinează a fi purtat de mâinile robului şi Cel Ce Se îmbracă cu lumina primeşte haina trupului omenesc, ca toţi să-L mărească aşa: Aliluia !

ICOSUL 6

Cel înconjurat de heruvimi nu Se teme a sta pe braţele bătrânului şi Cel Ce are acoperământ cerul în templu se aduce, ca să înalţe gândurile noastre în templul inimii spre a-I cânta cu glasuri de bucurie ca acestea:

Slavă Ţie, Iisuse, că mâinile cele smerite ai binecuvântat;
Slavă Ţie, Iisuse, că în mijlocul făpturii Tale Te-ai arătat;
Slavă Ţie, Iisuse, că templul Te-a încăput în chip smerit;
Slavă Ţie, Iisuse, că pântecele Fecioarei ai sfinţit;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să cauţi pe Adam cel căzut;
Slavă Ţie, Iisuse, căci ai venit să binecuvintezi turma Ta;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai tăiat capul şarpelui cu sabia smereniei;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai primit cuvintele bătrânului cu bucurie;
Slavă Ţie, Iisuse, că rugăciunea lui o ai plinit;
Slavă Ţie, Iisuse, că hrăneşti pe prunci cu bunătatea Ta;
Slavă Ţie, Iisuse, că îmblânzeşti pornirile patimilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că veseleşti sufletele rănite de păcat;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 7

Cel Ce şade pe scaun de heruvimi întru slavă pe pământ Îşi alege scaun smerit din mâinile bătrânului, pe care îl luminează cu strălucirea slavei viitoare, ca scaunul inimii să-L dăruiască Preasfintei Treimi spre a-I cânta neîncetat: Aliluia !

ICOSUL 7

Slobozire a cerul bătrânul de la Cel Ce are stăpânire asupra vieţii şi asupra morţii şi mântuire a arătat Hristos celui ce cu dor aştepta pe Soarele dreptăţii, ale Cărui raze să lumineze şi mintea noastră spre a-L lăuda aşa:

Slavă Ţie, Iisuse, Slobozirea cea dorită a dreptului;
Slavă Ţie, Iisuse, că făgăduinţa învierii i-ai dăruit;
Slavă Ţie, Iisuse, că jertfa dragostei lui ai primit;
Slavă Ţie, Iisuse, că l-ai arătat vas al Luminii;
Slavă Ţie, Iisuse, că pe toţi slobozeşti din legăturile vieţii;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai putere a mântui pe toţi din moarte;
Slavă Ţie, Iisuse, Nădejdea aşteptării dreptului Simeon;
Slavă Ţie, Iisuse, Plinirea minunată a mântuirii;
Slavă Ţie, Iisuse, că pe Nor uşor ai intrat în templu- cerul nevăzut;
Slavă Ţie, Iisuse, că reverşi tuturor untdelemnul milostivirii;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai putere a ridica pe toţi din prăpastia morţii;
Slavă Ţie, Iisuse, că binecuvintezi pe prunci cu nevinovăţie;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 8

Îngerii priveau cu frică neîncetat către Focul Cel nemistuit, Care nu a ars mâinile bătrânului, ci cu totul l-a luminat şi l-a făcut a vesti cu înţelepciune mântuirea lui Israel în cântări de : Aliluia !

ICOSUL 8

Soarele slavei pe Nor uşor vine în templul Domnului şi luminează templul inimii dreptului Simeon, celui ce aştepta cu dor vederea slavei dumnezeieşti, de care noi ne-am despărţit prin păcat, însă cântăm Domnului:

Slavă Ţie, Iisuse, că în chip smerit ai arătat slava Ta;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai sfinţit pe Simeon ca pe un serafim;
Slavă Ţie, Iisuse, că el nu s-a ars de focul iubirii Tale;
Slavă Ţie, Iisuse, căci fecioara a slujit ca un cărbune sfinţit;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai înmulţit luminarea robului Tău Simeon;
Slavă Ţie, Iisuse, căci dreptul şi-a întins mâinile ca nişte aripi de serafim;
Slavă Ţie, Iisuse, că pe Cel Neapropiat îngerilor bătrânul a atins;
Slavă Ţie, Iisuse, căci s-a sfinţit desăvârşit cel purtător de Duh Sfânt;
Slavă Ţie, Iisuse, că pe Cel Nepurtat de îngeri Îl poartă omul cel neputincios;
Slavă Ţie, Iisuse, că ne-ai arătat începutul testamentului unirii cu Dumnezeu;
Slavă Ţie, Iisuse, că nu ai depărtat cuvintele de bucurie ale Anei;
Slavă Ţie, Iisuse, că nu Te întorci nici dinspre cei îmbătrâniţi în păcat;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 9

Doi pui de porumbel s-au adus pentru Pruncul Dumnezeiesc, Cel Ce voieşte a arăta pe pământ pe Duhul ca Un Porumbel, ca sufletele noastre să se înalţe întru curăţie ca un smerit porumbel cântând cu serafimii : Aliluia !

ICOSUL 9

O, fericite bătrâne ! Cum porţi în braţele Tale pe Cel Neîncăput în ceruri şi cum arăţi lumii Comoara mântuirii tuturor, având inima covârşită de cutremur şi dragoste pentru Cel Căruia Îi aducem întru nepricepere cântări de laudă ca acestea:

Slavă Ţie, Iisuse, că Te-ai descoperit celui cu inimă curată;
Slavă Ţie, Iisuse, că iubeşti inimile cele smerite;
Slavă Ţie, Iisuse, că eşti preaslăvit de glasurile pruncilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că primeşti laudele celor izbăviţi din moartea păcatului;
Slavă Ţie, Iisuse, că asculţi suspinurile inimilor necăjite;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să îmbraci pe Adam cel dezgolit prin păcat;
Slavă Ţie, Iisuse, că acoperi cu veşmântul iubirii pe cei săraci de virtute;
Slavă Ţie, Iisuse, că pe Fecioara ai arătat-O tron de heruvimi;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te arăţi întru smerenie şi în templele inimilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să dezlegi blestemul morţii;
Slavă Ţie, Iisuse, Cununa preaslăvită a cântărilor îngereşti;
Slavă Ţie, Iisuse, Mântuirea Cea aşteptată de Simeon în bătăile inimii;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 10

Cel Ce ţine sub stăpânirea Sa curgerea anilor cheamă pe Simeon la templu să-i dea slobozire şi ca Un Prunc Preacurat Se arată, voind a aduce pe Adam iarăşi la nevinovăţia pruncilor, ca toţi să cânte întru-un glas: Aliluia !

ICOSUL 10

Ceea Ce este Cer înţelegător Se arată în templu ca toţi să vadă răsărind pe Soarele dreptăţii, pe Care, contemplându-L dreptul Simeon, proorociri înfricoşătoare face despre Cel pus spre mântuirea lui Israel, a Cărui milă cerându-o şi noi, Îi cântăm aşa:

Slavă Ţie, Iisuse, că pe Maica Ta ai arăta-O Împăcarea noastră cu Dumnezeu;
Slavă Ţie, Iisuse, că Aceasta este Tron al slavei văzut pe pământ;
Slavă Ţie, Iisuse, că Stăpână a suflării îngereşti O ai arătat;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai răspuns rugăciunii Ei pentru lume;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai arătat-o Scară a mântuirii neamului omenesc;
Slavă Ţie, Iisuse, că prin ea ni se revarsă izvorul binecuvântărilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că prin rugăciunea Ei opreşti năvălirile patimilor;
Slavă Ţie, Iisuse, că Maică a Vieţii ai arătat-O pe Cea îngrădită cu toată virtutea ;
Slavă Ţie, Iisuse, că prin ascultarea Sa ai lucrat chemarea lui Adam din robia neascultării;
Slavă Ţie, Iisuse, căci Cămară tainică a darurilor Duhului ai sfinţit pe Fecioara;
Slavă Ţie, Iisuse, că iertare ne dăruieşti prin rugăciunile Ei;
Slavă Ţie, Iisuse, că Aceasta Te-a purtat pe braţele Sale ca pe Un Soare;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 11

Sfânta Proorociţă Ana cu dragoste apropiatu-s-a de Pruncul Cel ceresc şi tuturor mărturisind lucruri înfricoşătoare despre Cel pus spre ridicarea neamurilor a cântat cu mulţumire în cămara inimii lui Dumnezeu: Aliluia !

ICOSUL 11

Vestit-a bătrânul Preacuratei că sabie va trece prin sfânt sufletul Ei la răstignirea Mântuitorului lumii, iar noi înfricoşându-ne de jertfă, să ne grăbim a tăia cu sabia gândului smerit toate mrejele patimilor, cinstind pe Fecioara şi lăudând pe Hristos în veci:

Slavă Ţie, Iisuse, că în toiul bucuriei s-au ivit pricinile întristării ;
Slavă Ţie, Iisuse, că Fecioara cu smerenie a primit paharul vestirii suferinţei ;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să plineşti jertfa cea mai presus de minte;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să rabzi lovituri din mâinile cele nemulţumitoare;
Slavă Ţie, Iisuse, că toată făptura înnoieşti prin jertfa Ta;
Slavă Ţie, Iisuse, că împleteşti bucuria Maicii cu întristarea pentru Fiu;
Slavă Ţie, Iisuse, că după necazuri ne scoţi pe toţi la limanul bucuriei;
Slavă Ţie, Iisuse, că nu Te depărtezi de inimile smerite de necazuri;
Slavă Ţie, Iisuse, căci cu sabia gândului dumnezeiesc opreşti lucrarea patimii ;
Slavă Ţie, Iisuse, că eşti Ridicarea celor ce râvnesc mântuirea;
Slavă Ţie, Iisuse, că prin suferinţă ne înveţi a ne agonisi comoara virtuţilor;
Slavă Ţie, Iisuse, Chemarea tuturor întru bucuria Tatălui;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !
slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 12

Ceea Ce era străină de nuntă vine în Biserica Domnului ca să aducă ca pe o jertfă fără de prihană pe Rodul smereniei Ei, Căruia să ne ostenim a-I aduce cântări de laudă aşa: Aliluia !

ICOSUL 12

De arhiereul Zaharia este primită Maica cu Pruncul Cel Dumnezeiesc, Cel Ce este Arhiereul veşnic al tuturor şi în locul fecioarelor este rânduită ceea ce n-a suferit stricăciune prin naşterea mai presus de fire, pe care mărindu-O, Îl slăvim pe Hristos aşa:

Slavă Ţie, Iisuse, că arhiereul Zaharia Te-a purtat în braţe pe Tine, Arhiereul Cel smerit;
Slavă Ţie, Iisuse, căci ca Rod al vieţuirii îngereşti al Fecioarei în templu este adus;
Slavă Ţie, Iisuse, că ai venit să izvorăşti binecuvântare lumii;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te-ai arătat să dezlegi blestemul morţii;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te-ai arătat în haina trupului omenesc ;
Slavă Ţie, Iisuse, că Te-ai pogorât întru adâncurile smereniei omeneşti;
Slavă Ţie, Iisuse, căci ca Un Prunc te aduci jertfă în Biserică;
Slavă Ţie, Iisuse, că hrăneşti cu dorirea Ta inimile noastre;
Slavă Ţie, Iisuse, Pâinea Cea vie a celor mântuiţi;
Slavă Ţie, Iisuse, Vinul Cel tainic al iubirii dumnezeieşti;
Slavă Ţie, Iisuse, Mângâierea celor scârbiţi de multe neputinţe;
Slavă Ţie, Iisuse, Darul Cel nepreţuit oferit de Tatăl neamului omenesc;
Slavă Ţie, Stăpâne, Cel Ce stai cu Tatăl pe scaunul slavei şi ca pe un scaun pe mâinile smerite ale dreptului Simeon !

CONDACUL 13

O, Împăratule al slavei, Cel Ce ca Un Prunc Smerit Te-ai arătat în templu, voind a înnoi templele inimilor pustiite de păcat şi a scrie în cartea inimii dreptului Simeon plinirea făgăduinţei aşteptate a mântuirii, risipeşte întristarea sufletelor noastre cu nădejdea mântuirii, ca să-Ţi cântăm neîncetat cu îngerii: Aliluia !

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s